Hải sản cấp đông

bào ngư làm sạch
khung
9-11 con/gói 500g

Bào Ngư

235.000₫ /gói 500g
Cá Bò Hòm Lớn
khung
0.5-1kg /con

Cá Bò Hòm Lớn

590.000₫ /kg
Mực ghim sữa 10 - 20 con/kg
khung
5-10 con/gói 500g

Mực ghim sữa 10 - 20 con/kg

140.000₫ /gói 500g
Mực Ống Dồn Thịt
khung
6-10 con gói 500g

Mực Ống Dồn Thịt

160.000₫ /gói 500g
Mực Ống Lớn
khung
2-4 con/kg

Mực Ống Lớn

420.000₫ /kg
Mực Nang Lớn 2 - 4 con/kg
khung
2-4 con/kg

Mực Nang Lớn 2 - 4 con/kg

320.000₫ /kg
Cá Bò Hòm
khung
4-6 con/kg

Cá Bò Hòm

390.000₫ /kg
Cá Bạc Má
khung
5-7 con/gói 500g

Cá Bạc Má

70.000₫ /gói 500g
Cá Basa Phi Lê
khung
0.4-1 kg/gói

Cá Basa Phi Lê

140.000₫ /kg
Cá sòng
khung
2-3 con gói 500g

Cá sòng

60.000₫ /gói 500g
Ốc Bulot Pháp
khung
15-25 con/gói 500g

Ốc Bulot Pháp

140.000₫ /gói 500g
Mực Ống 1 Nắng
khung
1-3 con /gói 500g

Mực Ống 1 Nắng

210.000₫ /gói 500g
Khô Mực Loại 1
khung
6-8 con /gói 500g

Khô Mực Loại 1

650.000₫ /gói 500g
Cồi Sò Điệp
khung
40-80 con/goi 500g

Cồi Sò Điệp

145.000₫ /gói 500g
Cá Đục (Vĩ 500g)
khung
12-17 con/gói 500g

Cá Đục (Vĩ 500g)

145.000₫ /gói 500g
Mực Ống Sữa
khung
12-15 con /gói 500g

Mực Ống Sữa

120.000₫ /gói 500g
Mực Ghim Sữa Nhỏ
khung
20-25 con /gói 500g

Mực Ghim Sữa Nhỏ

110.000₫ /gói 500g
Cá Đù 1 Nắng
khung
3-6 con/gói 500g

Cá Đù 1 Nắng

110.000₫ /gói 500g
Cá Mó
khung
3-6 con/kg

Cá Mó

140.000₫ /kg
cá sóc tươi
khung
3-7 con/gói 500g

Cá Sóc

158.000₫ /gói 500g