Bảng giá

Bảng Giá Cá sống

SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG
Cá Mú Trân Châu 450.000₫ /kg Còn hàng
Cá Mú Sao Xanh 850.000₫ /kg Còn hàng
Cá Mú 450.000₫ /kg Còn hàng
Cá Lăng 220.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chép Giòn 250.000₫ /kg Còn hàng
Cá Tầm 390.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chim Trắng 320.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chình Suối 450.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chình Biển 390.000₫ /kg Còn hàng
Cá Tai Tượng 160.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chạch Lấu 550.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chuỗi Ngọc 290.000₫ /kg Còn hàng
Cá Mao Ếch 360.000₫ /kg Còn hàng
Cá Bớp Biển 380.000₫ /kg Còn hàng