Bảng giá

Bảng Giá Cá sống

SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ TÌNH TRẠNG
Cá Mú Trân Châu 389.000₫ /kg Còn hàng
Cá Mú Sao Xanh 850.000₫ /kg Còn hàng
Cá Mú 389.000₫ /kg Còn hàng
Cá Lăng 310.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chép Giòn 260.000₫ /kg Còn hàng
Cá Tầm 349.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chim Trắng 390.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chình Suối 450.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chình Biển 310.000₫ /kg Còn hàng
Cá Tai Tượng 160.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chạch Lấu 550.000₫ /kg Còn hàng
Cá Chuỗi Ngọc 310.000₫ /kg Còn hàng
Cá Mao Ếch 360.000₫ /kg Còn hàng
Cá Bớp Biển 420.000₫ /kg Còn hàng